สั่งของจากจีน

ความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตัวแทนออกของ

บทบาทของตัวแทนออกของ ถือเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประกอบการและศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร โดยใช้ความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสั่งของจากจีนจวบจนยื่นเอกสารการสั่งของจากจีน เพื่ออำนวยความสะดวกได้อย่างครบวงจร และในขณะเดียวกัน ตัวแทนออกของมีบทบาทในการรักษาผลประโยชน์ของภาครัฐด้วยการช่วยให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ทั้งในด้านภาษีศุลกากรและกฎหมายอื่นๆ 

บทบาทหน้าที่ของตัวแทนออกของ 

1. ตัวแทนออกของจะต้องแจ้งรายชื่อพนักงานหรือลูกจ้างของตน

ซึ่งการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของต่อกรมศุลกากร กรณีที่ตัวแทนออกของมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานหรือลูกจ้างของตนซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ให้ตัวแทนออกของแจ้งรายชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลดังกล่าวให้กรมศุลกากรทราบทุกครั้ง

2. ตัวแทนออกของจะต้องมีหนังสือรับรองการว่าจ้างระหว่างผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออก

ในการเป็นตัวแทนออกของ จะต้องมีหนังสือรับรองการว่าจ้างระหว่างผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกกับตัวแทนออกของ และตัวแทนออกของจะต้องแจ้งให้กรมศุลกากรทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และต้องเก็บรักษาหนังสือดังกล่าวไว้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานศุลกากรตามที่กฎหมายศุลกากรกำหนด

3. ตัวแทนออกของจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่กรมศุลกากรกำหนด

การดำเนินงานของตัวแทนออกของให้ถือเป็นการปฏิบัติงานของตัวแทนภายใต้มาตรา 106 ถึง มาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และตัวแทนออกของต้องปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกาศและระเบียบที่กรมศุลกากรกำหนด

4. ตัวแทนออกของจะต้องมีจรรยาบรรณ

ตัวแทนออกของต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณตัวแทนออกของของสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของ ที่กรมศุลกากรรับรอง

5. ตัวแทนออกของจะต้องแสดงตัวตนต่อเจ้าพนักงานศุลกากร

ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ให้พนักงานหรือลูกจ้างของตัวแทนออกของแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าพนักงานศุลกากรทุกครั้ง

คุณสมบัติของตัวแทนออกของ

1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

2. เป็นสมาชิกของสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากรรับรอง

3. ต้องมีพนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่ผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของจากสมาคม หรือสถาบันที่กรมศุลกากรรับรอง และผ่านการทดสอบข้อสอบมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนดหรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากรของกรมศุลกากร

4. ไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรอย่างร้ายแรง หรือถูกกรมศุลกากรเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนออกของ

นอกจากนี้ ตัวแทนออกของยังสามารถช่วยตรวจสอบประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายและสภาพคล่องทางการเงิน

ของผู้ประกอบการในการดำเนินการสั่งของจากจีน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วน